Politiattest

KMCKKristiansund Motocrossklubb
Krav om politiattest i Kristiansund Motocrossklubb


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


I KMCK blir ordningen håndtert på følgende måte:


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


For kmck gjelder dette våre trenere og aktivitetsledere/sikkerhetsledere.


Dette gjøres i samråd med:


Representant for klubben:  Wenche Hanneseth


eller hennes stedfortreder:  .....


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014:


Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt:

Se info fra politiet:


Link: Politiattest for personer i frivillige organisasjoner


Elektronisk søknad om politiattest:


Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett.

Se: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir idrettslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker, der de blir bedt om å fylle ut blant annet FORMÅL og HJEMMEL:

Fyll inn følgende:

Formål:

Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:

Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)


Vær oppmerksom på at en politiattest har gyldighet i kun 3 år.


Med vennlig hilsen

Styret i KMCK


Informasjon om Politiattest i idrettslag på ------> LINK

Copyright  © All Rights Reserved kmck

Kristiansund Motocrossklubb, Postboks 6529, FREI

E-post klubb: post@kmck.no